Johtopäätöksiä

Johtopäätöksiä

Maanpuolustuskoulutus voi olla yllättävän monipuolista. Se voi toisaalta olla väestönsuojelua, jolla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jota tehdään poikkeusoloissa. Tämä poikkeusoloissa tehtävä väestönsuojelu pitää sisällään yleistä vaarasta tiedottamista, joka koskee paikallista väestöä. Lisäksi tämä koskee väestön evakuoimista ja suojaamista. Lisäksi väestön pelastaminen poikkeusoloissa sisältyy väestönsuojeluun.

Poikkeustiloissa tapahtuvaan väestön suojelemiseen tulee varautua asianmukaisella ja riittävällä tavalla etukäteen. Pelastustoimen tehtävänä on varoittaa väestöä sellaisista uhkista, joita se on havainnut, minkä lisäksi sen tehtävänä on huolehtia väestönsuojien rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Myös väestönsuojeluun liittyvän koulutuksen tarjoaminen ja järjestäminen kuuluvat pelastustoimen tehtäviin. Pelastustoimen tärkeänä tehtävänä on valmistautua tehokkaaseen toimintaan poikkeustilanteen yllättäessä ja väestönsuojelua säädelläänkin Suomessa lailla, jossa määritellään esimerkiksi tilanteet, joita pidetään poikkeustiloina. Tällaisia poikkeustiloja ovat esimerkiksi maahan kohdistuvat aseelliset hyökkäykset tai niiden uhat. Lisäksi jokin luonteeltaan vakava uhka tai tapahtuma voi olla poikkeustila. Tällaisen vakavan uhkan tai tapahtuman tulee olla luonteeltaan niin vakava, että se vaarantaa maan talouselämän sekä sen asukkaiden toimeentulon. Vakava suuronnettomuus voidaan luokitella poikkeustilaksi, samoin kuin sellainen tartuntatauti, jonka voidaan katsoa olevan suuronnettomuus.

Myös yksityishenkilöt voivat saada koulutusta maanpuolustustehtäviin ja vapaaehtoisia toimijoita voidaankin käyttää yllättävän monissa tehtävissä. Meripuolustus on maassamme erittäin tärkeää – onhan Suomessa merialueita aina Virolahdelta Tornioon asti. Meripuolustukseen liittyvät kurssit ja koulutukset painottavat sotilaallisia valmiuksia ja käsittelevät etupäässä laivastotoimintaa, rannikkotykistötoimintaa sekä rannikkojoukkotoimintaa. Koulutusten aikana harjoitellaan myös esimerkiksi öljyntorjuntaa sekä hätäensiapua. Vesillä liikkuminen turvallisella tavalla on tärkeä kansalaistaito sekä oleellinen osa meripuolustuskoulutusta.

Kenttälääkintä on eräs tärkeä ja oleellinen osa maanpuolustusta. Kenttälääkintä on nimensä mukaisesti lääkintää, joka tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa – kentällä – olosuhteissa, jotka eivät vastaa tavallisia sairaalaolosuhteita ja joissa ei ole käytettävissä tavallista sairaalavarustusta. Kenttälääkinnän koulutustilaisuuksissa opitaan monia ensiaputaitoja, joiden voidaan myös katsoa olevan osa jokaisen ihmisen kansalaistaitoja. Ensiaputaitoja voi tarvita aivan yllättäen, joten niiden verestäminen on hyödyllistä.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa kyberturvallisuudesta huolehtimisesta tulee todennäköisesti entistä tärkeämpää. Kyberturvallisuus puhuttaa jo nyt aikaisempaa enemmän ja myös kyberturvallisuuden turvaaminen voidaan nähdä maanpuolustuksellisena tehtävänä. Voidaan empimättä sanoa, että yhteiskuntamme toiminta nojaa pitkälti erilaisiin tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin, minkä vuoksi kybermaailman toimiminen asianmukaisella tavalla onkin erityisen tärkeää myös maan turvallisuuden kannalta. Kybermaailmaan kohdistuu kuitenkin jatkuvasti erilaisia ja yhä moninaisempia uhkia, jotka aiheuttavat erilaisia häiriötilanteita. Nämä häiriötilanteet haittaavat puolestaan helposti tietojärjestelmien tai tietoverkkojen toimintaa ja saattavat estää sen toiminnan jopa kokonaan.

Kyberturvallisuusosaamisen voidaankin sanoa olevan jo nyt uusi kansalaistaitomme, jonka oppiminen on erittäin tärkeää jopa maanpuolustuksen näkökulmasta katsottuna. Tämä osaaminen saattaa nousta yhä korostuneempaan asemaan tulevaisuudessa.

Kyberturvallisuusosaamiseen on saatavilla koulutusta – jopa kolmessa eri kurssitasossa – vaikkakin kyberturvallisuusosaamiseen liittyvä koulutus onkin Suomessa vielä melko uutta. Peruskurssi soveltuu kaikille kyberturvallisuudesta kiinnostuneille eikä sille osallistuminen vaadi lainkaan ennakkotietoja. Kyberturvallisuuden jatko- tai erikoiskurssille osallistuminen sen sijaan vaatii kuitenkin pohjatietoa. Tällainen kurssi soveltuu henkilölle, jolla on vaikkapa oman ammatin kautta hankittua pohjatietoa aiheesta. Elektroninen sodankäynti, tietoturvallisuus ja informaatioturvallisuus ovat kyberturvallisuuskoulutuksen mielenkiintoisia osa-alueita. Nämä osa-alueet tulevat todennäköisesti monimuotoistumaan tulevaisuudessa kyberturvallisuuteen liittyvien uhkien monimuotoistuessa.
Myös öljyntorjunnan merkitys tulee todennäköisesti korostumaan tulevaisuudessa puhuttaessa maanpuolustuksesta – onhan öljyntorjunta jo nyt eräs kriittisimmistä maamme maanpuolustustehtävistä. Öljyntorjunta onkin tärkeässä osassa puhuttaessa meripuolustuksesta – onhan nimenomaan öljyvahinko konkreettinen uhka merialueillemme.

Öljyntorjuntaan liittyvä koulutus ja tieto-taito ovat merkittävässä roolissa, kun pyritään varautumaan öljyonnettomuuden uhkaan sekä -onnettomuuden hoitamiseen. Tarvittaessa viranomaiset voivat pyytää ja pyytävät vapaaehtoisia toimijoita auttamaan tässä toiminnassa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että öljyntorjunnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset toimijat hankkivat itselleen tässä toiminnassa tarvittavaa asianmukaista koulutusta.